رای شماره 77 مورخ 1383/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 135/83

شاکی:رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسه‌ت4/80/1945 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 3 خرداد 1383

شماره دادنامه: 77

مقدمه: رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، دادنامه صادره به شماره 1371 مورخ 25/8/81 از این شعبه با توجه به رای شماره 458 مورخ 2/12/82 هیات عمومی مبنی بر اشتباه است مراتب جهت اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان حضورتان تقدیم می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به مشروحه رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان و مفاد دادنامه شماره 458 مورخ 3/12/82 هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است و مقررات مربوط به فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره 1371 مورخ 25/8/81 در پرونده کلاسه ت4/80/1945 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع