مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از غاصب

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هنگامی که شخصی مال دیگری را غصب کرده یا مانع استفاده مالک می‌شود، دادگاه تعیین می کند که بدل منافع چه میزان پول است؛ بنابراین پیش از آن، تعهد او انجام دادن عمل بوده و تا زمان صدور حکم قطعی، که موضوع تعهد غاصب را به مقداری پول تبدیل می کند، نمی توان برای این تعهد، خسارت تاخیر تادیه مطالبه نمود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها به طرفیت خوانده موصوف به خواسته مطالبه خسارات تاخیر تادیه اجرت‌المثل موضوع دادنامه قطعیت ‌یافته شماره 165 - 1390/03/01 صادره از این شعبه از تاریخ مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ 1385/03/21 لغایت اجرای حکم مقوم به 51/000/000 ریال. نظر به اینکه مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از شرایط تحقق خسارت تاخیر تادیه این است که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد و در موردی که شخصی مال دیگری را به عدوان غصب می‌کند و یا مانع استیفا مالک از منافع مال می‌شود به حکم قانون در برابر مالک مکلف به جبران خسارت است و مفاد کاری که بر عهده غاصب قرار می‌گیرد روشن نیست و با حکم دادگاه معین می‌شود که بدل منافع چه میزان پول است و قبل از آنکه مورد لحوق حکم دادگاه قرار بگیرد دین او انجام دادن کاری است نه دادن مبلغی پول و این حکم دادگاه است که به دین صورت خارجی می‌بخشد و میزان آن را مشخص و معین می‌کند بنابراین در مانحن در تاریخ 1385/03/21 (زمان تقدیم دادخواست مطالبه اجرت‌المثل) و حتی تا زمان صدور حکم قطعی ( 1391/08/30 ) موضوع تعهد خوانده مقداری پول نبوده که بتوان برای تحقق تاخیر تادیه آن خسارت معین کرد لذا خواهان تا تاریخ 1391/08/30 به ‌لحاظ عدم تحقق شرایط موضوع ماده مرقوم استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را ندارد و دعوی تا این تاریخ فاقد وجاهت قانونی می‌باشد مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها صادر می‌گردد و نظر به اینکه با قطعیت رای در تاریخ 1391/08/30 ذمه خوانده به پرداخت مبلغ 400/700/000 ریال مشغول شده و تاخیر در پرداخت این وجه موجب استحقاق خواهان به مطالبه خسارت تاخیر تادیه است لذا دعوی خواهان در این قسمت وارد و ثابت به ‌نظر می‌رسد و مستندا به مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 1391/08/30 تا روز پرداخت اصل محکوم‌به موضوع دادنامه استنادی بر مبنای نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان‌ها صادر می‌کند. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم‌ها و آقایان 1 - س.ع. 2 - ب.ع. 3 - ش.س. 4 - ف.ع. به طرفیت آقای ح.ن. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- ... 93 مورخ 1393/02/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها (تجدیدنظرخواهان) به خواسته خسارت تاخیر تادیه مبلغ 400/700/000 ریال از 1385/04/21 تا 1391/08/30 صادر گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته مستدلا و بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

پورفلاح- اقتصادی

منبع
برچسب‌ها