رای شماره 306 مورخ 1381/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 27/80

شاکی: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 26 آبان 1381

شماره دادنامه: 306

مقدمه: الف -1) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1220 موضوع شکایت آقای هوشنگ نوعی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلانشهرداری آستارا به خواسته ابطال عملیات شهرداری و هیات پنج نفره آستارا به شرح دادنامه شماره 1138 مورخ 1376/06/18 حکم به رد شکایت صادر نموده است.الف -2) شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت4/78/2428 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای هوشنگ نوعی به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 1138 مورخ 1376/06/18 شعبه بیستم بدوی به شرح دادنامه شماره 105 مورخ 1379/02/10 دادنامه بدوی را تایید نموده است.ب -1) شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/967 موضوع شکایت آقای هوشنگ نوعی به طرفیت سازمان زمین شهری آستارا به خواسته اعتراض به رای 1360/05/26 هیات پنج نفری آستارا به ابطال نظریه بایر بودن قسمتی از پلاک 2372 به شرح دادنامه شماره 1883 مورخ 1377/02/05 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.ب -2) شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/335 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان زمین شهری شهرستان آستارا به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1883 مورخ 1377/02/05 شعبه یازدهم به شرح دادنامه شماره 814 مورخ 1378/06/22 دادنامه بدوی را تایید نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه موضوع تناقض دادنامه‌های فوق‌الذکر به لحاظ اعلام تعارض دادنامه‌های شماره 814 مورخ 1378/06/22 شعبه اول تجدیدنظر و شماره 105 مورخ 1379/02/10 شعبه چهارم تجدیدنظر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 126 مورخ 1381/04/09 هیات عمومی دیوان دادنامه شماره 814 مورخ 1378/06/22 شعبه اول تجدیدنظر موضوع تایید دادنامه صادره از شعبه یازدهم بدوی دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی موافق قانون شناخته شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در این زمینه در قلمرو ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد و مورد مشمول مدلول رای وحدت‌رویه فوق‌الاشعار است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع