ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

با ثبت درخواست در سامانه، رسید ثبت شامل شماره و تاریخ ثبت به متقاضی ارایه می‌شود. مهلت قانونی (10) روز کاری برای پاسخ به درخواست، از تاریخ ثبت شده در این رسید محاسبه می‌شود. در مورد درخواست های موضوع ماده (3) این آیین نامه نیز مهلت پاسخ حسب مورد از تاریخ ابلاغ درخواست به موسسه شروع می‌شود.