حقوق مالکانه املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها میبایست حداکثر ظرف مدت هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام شود و چنانچه ظرف مدت 5 سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا برخوردار خواهد بود.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست آقای م. الف. به طرفیت شهرداری بروجرد به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی... واقع در بخش --- بروجرد، با توجه به مفاد پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه منعکس در پرونده، نظربه اینکه مطابق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 پس از اعلام رسمی طرح باید حداکثر ظرف مدت هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام شود و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب 1380 در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک ظرف مدت 5 سال انجام نشود، مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا برخوردار خواهد و آراء وحدت رویه شماره 437 و 438 مورخ 1386/06/20 و 47 مورخ 1378/02/25 و 394 مورخ 1378/12/01 و 169 مورخ 1381/05/27 نیز بر همین موضوع دلالت دارد و اینکه صدور پروانه ساختمانی به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می‌باشد، لذا مستندا به آراء فوق الذکر و مواد 1 و 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و مالا الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنا در ملک موصوف با رعایت ضوابط مربوطه صادر و اعلام می‌نماید. آراء اصداری مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

دادرس علی البدل شعبه --- دیوان عدالت اداری

فرد محمدیان

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده کمیسیون ماده 5 (شورای عالی معماری و شهرسازی) را طرف دعوی در الزام به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک صدرالذکر را قرار داده مورد ایراد تجدید نظر خواه واقع شده و خواسته توجهی به شهرداری ندارد، مستندا به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 71 آن ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شعبه بدوی دیوان قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است و مانع طرح مجدد شکایت به نحو صحیح آن نیست.

مستشاران شعبه یازدهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

محمدی - شریعت فر

منبع
برچسب‌ها