رای شماره 195 مورخ 1383/05/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 299/83

شاکی:رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسه‌ت6/81/1376 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 18 مرداد 1383

شماره دادنامه: 195

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، دادنامه صادره وسیله اینجانبان و با شماره 161 مورخ 15/2/83 مضبوط در پرونده کلاسه 81/1376 مطروحه در این شعبه با توجه به مفاد نامه شماره15194 مورخ 10/7/82 مدیریت کل سازمان تامین اجتماعی استان یزد که به شماره 1106 مورخ 15/7/82 در دفتر این شعبه ثبت گردیده اصدار یافته است و هر چند در تاریخ صدور آن با توجه به کیفیت گزارش مرجع اخیر دادنامه صادره به نظر صحیح و فاقد ایراد بوده ولی با وصول نامه شماره9258 مورخ 16/4/83 از ناحیه مدیریت کل تامین اجتماعی استان یزد آنهم بعد از ختم رسیدگی پرونده معلوم می‌گردد گزارش اولیه مدیریت مذکور در ارتباط با سوابق قابل قبول پرداخت حق بیمه مرحوم محمدحسن میرشمسی مبتنی براشتباه بوده با این وصف اساس صدور دادنامه این شعبه متزلزل و نحوه صدور آن هر چند که در تاریخ صدور به نظر فاقد اشکالی بوده ولی به لحاظ نتیجه‌گیری آن و حاصلی که ایجاد نموده مواجه با ایراد می‌شود و به کلام آخر مبتنی بر اشتباهی است که ناشی از گزارش ناصحیح اولیه مدیریت کل تامین اجتماعی استان یزد بوده است. با عرض مراتب و با قبول وقوع اشتباه در رای سابق خود تقاضا می‌شود پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به عدم تحقق و اجتماع کلیه شرایط مقرر در بند 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی و اینکه دادنامه فوق‌الذکر بر اساس محتویات پرونده صادر شده است و در مدلول آن به جهات فوق‌الذکر اشتباهی مشهود نیست، بنابراین موردی برای اعمال تبصره‌های یک و3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع