نظریه مشورتی شماره 7/93/3114 مورخ 1393/12/12

تاریخ نظریه: 1393/12/12
شماره نظریه: 7/93/3114
شماره پرونده: 2050-169-93

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعریف ضابطان دادگستری در مادّه 28 قانون آئین دادرسی کیفری مصّوب1392 آمده و مادّه 29 این قانون هم ضابطان عام و خاص را مشخص نموده است. طبق بند الف این مادّه، ضابطان عام؛ شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوطه را دیده باشند، است. بنابراین، مقنن در قانون اخیر که پس از لازم الاجراء شدن، طبق مادّه570 آن قانون ناسخ تمام قوانین مغایر قبلی است، در مقام بیان ضابط بودن افراد مرتبط با نیروی انتظامی، فقط فرماندهان، افسران و درجه داران این نیرو را واجد این عنوان دانسته و حتی در تبصره همین مادّه، کارکنان وظیفه را از شمول ضابط بودن خارج نموده است؛ لذا نمیتوان هیچ فرد یا نهاد دیگری را که به نحوی وابسته به نیروی انتظامی است ضابط قوه قضائیه محسوب نمود و آنچه در بند 5 مادّه15 آئین دادرسی کیفری 1378 و بند ب مادّه 29 قانون جدید (آْئین دادرسی کیفری مصّوب1392) به عنوان ضابطین خاص آمده، منصرف از نیروی انتظامی و وابستگان به آن است، به علاوه در تبصره 3 مادّه23 قانون استخدام ناجا مصّوب 1382، به بهرهگیری از مشارکتهای مردمی در تحکیم و توسعه نظم وامنیت اجتماعی تحت عنوان«پلیس افتخاری» و پلیس محلی اشاره شده، از تعریف قانونی ضابطان دادگستری خارج است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)