فصل ششم - احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

از قانون آیین دادرسی کیفری