تفاوت احضار و ابلاغ به وکیل در دادسرا و دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/12
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر طرقبه

موضوع

تفاوت احضار و ابلاغ به وکیل در دادسرا و دادگاه

پرسش

آیا در احضار و ابلاغ و دعوت به رسیدگی وکیل متهم در دادسرا و دادگاه کیفری تفاوت وجود دارد؟ مستند قانونی آن چیست؟

نظر هیئت عالی

صرف نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد؛ اصولاً مقررات ابلاغ، احضار و دعوت از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) و دادرسی (دادگاه) تفاوتی ندارد؛ بدیهی است که در مرحله تحقیقات که حضور متهم به منظور تحقیق و تفهیم اتهام و... ضرورت دارد، ابلاغ اوراق قضایی مربوط به وکیل نافی ابلاغ مراتب به متهم (موکل) نخواهد بود.

نظر اکثریت

اصول دادرسی کیفری با اصول دادرسی مدنی متفاوت است در برخی موارد قانون آیین دادرسی کیفری حضور متهم را ضروری می داند (مانند تفهیم اتهام، اولین جلسه دادرسی، اخذ توضیح از متهم) در این گونه موارد احضار و ابلاغ برای متهم الزامی است در بقیه موارد احضار و ابلاغ به وکیل متهم کفایت می‌نماید.

نظر اقلیت

در دادسرا قبل از تفهیم اتهام به متهم، با توجه به مواد 189 و 190 قانون آیین دادرسی کیفری وکالت وکیل وجهه قانونی ندارد؛ وکیل برای متهم همزمان یا بعد از تفهیم اتهام به متهم است که در این صورت پس از تفهیم اتهام ابلاغات به وکیل کفایت می‌نماید.

منبع
برچسب‌ها