استناد به مستثنیات دین بودن ملک در دعوی خلع ید از ملک مشاع

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی خلع ید از ملک مشاع به دلیل زوال اذن، دفاع خوانده مبنی بر اینکه ملک موضوع دعوی از مستثیات دین است، با توجه به اینکه موضوع دعوی پرداخت دین نیست، پذیرفته نمی شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/25

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم الف. ط. به طرفیت آقای الف. ف. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی --- و مطالبه خسارات دادرسی دادگاه با احراز مالکیت مشاعی متداعیین به نسبت یک دانگ خواهان و پنج دانگ خوانده دعوی به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک به شماره 67838 - 94/11/11 و سکونت خوانده و تصرف آن حسب نظریه کارشناس تامین دلیل موّرخ 94/12/8 و اقرار خوانده دعوی و با رد ادعای وی دائر بر اینکه ملک موضوع دعوی جزء مستثنیات دین است، به لحاظ اینکه موضوع پرداخت دین نیست بلکه خواسته خواهان خلع ید به لحاظ زوال اذن می‌باشد، دعوی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 308 و 311 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به خلع ید از پلاک ثبتی موضوع دعوی به نشانی بلوار دهکده، زیبا دشت پآیین، کوچه پنجم وکوچه متولی پلاک --- طبقه 3 واحد 5 با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می‌نماید.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانهادی رضوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/21

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ف. به طرفیت خانم الف. ط. از دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/12/25 صادره از شعبه --- داذگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به خلع ید مشاعی از پلاک ثبتی --- موضوع یکواحد آپارتمان که متداعیین به نسبت معلوم درآن مشاعا مالک می‌باشند و پرداخت هزینه دادرسی درحق تجدیدنظرخوانده می‌باشد به گونه ایی نیست که موجب فسخ وبی اعتباری دادنامه مذکورگردد زیرا با توجه به محتویات پرونده ومستندات ابرازی رای صادره صحیح و فاقد ایراد قانونی است و در این مرحله از دادرسی نیز دلیل خاصی که موجب نقص دادامه مذکور گردد از سوی تجدیدنظرخواه به دادگاه ارائه نشده بنابراین در مجموع اعتراص وی را بلادلیل تلقی ضمن رد آن مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادامه عترض عنه را تایید و اعلام می‌دارد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی

منبع
برچسب‌ها