رای شماره 65 مورخ 1383/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 223/82

شاکی:آقای محمد مغربی

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 27 اردیبهشت 1383

شماره دادنامه: 65

مقدمه:الف-1- شعبه 19 در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/443 موضوع شکایت آقای محمد مغربی به طرفیت، شهرداری منطقه 3 به خواسته ابطال رای مورخ 18/11/74 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 15 مورخ11/1/77 حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است. 2- شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/77/223 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 15 مورخ11/1/77 شعبه نوزدهم به شرح دادنامه شماره 762 مورخ 9/6/77 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب-1- شعبه 19 در رسیدگی به پرونده کلاسه79/993 موضوع شکایت آقای محمد مغربی به طرفیت شهرداری منطقه 3 تهران به خواسته ابطال رای مورخ 21/4/79 کمیسیون شماره 8 تجدیدنظر ماده صد شهرداری تهران به شرح دادنامه شماره 588 مورخ 17/4/80 حکم بر نقض رای معترض علیه صادر نموده است. 2- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت4/80/836 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران به خواسته تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 588 مورخ17/4/80 شعبه 19 بدوی به شرح دادنامه شماره 125 مورخ 31/1/82 با فسخ دادنامه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه تفاوت مدلول آراء فوق‌الذکر مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع