درخواست طلاق زوجه به دلیل عسر و حرج ناشی از ازدواج دوم زوج بنابر تجویز و حکم دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/11/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خفر

موضوع

درخواست طلاق زوجه به دلیل عسر و حرج ناشی از ازدواج دوم زوج بنابر تجویز و حکم دادگاه

پرسش

آیا در پرونده‌های طلاق به درخواست زوجه، ازدواج دوم به حکم دادگاه از جهات عسر و حرج تلقی می‌گردد؟

نظر هیات عالی

ازدواج دوم زوج، هرچند بنابر تجویز و حکم دادگاه باشد، با توجه به قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی، می‌تواند از مصادیق عسر و حرج برای زوجه‌ اول باشد؛ ضمناً از نظریه مشورتی شماره‌ 7/504 مورخ 13/3/91 نیز چنین تفسیر قضایی مستفاد می‌گردد.

نظر اکثریت

هرچند که نمی‌توان حکم کلی داد، منتهی با توجه به سطوح فرهنگی و اجتماعی می‌بایست بررسی گردد. از لحاظ عرفی یک‌بار بر دوش زوجه قرار می‌گیرد که تحمل آن برای زوجه سخت است. مگر سختی عسر و حرج یعنی چه؟ بحث عاطفی و محبت نیز در این موضوع تاثیر دارد. می‌توان ضمن توجه به مراتب فوق هرچند حکم دادگاه هم باشد، عسر و حرج تلقی نمود.

نظر اقلیت

ازدواج مجدد مصداق عسر و حرج نیست؛ تنها در صورتی عسر و حرج می‌باشد که زوج عدالت را رعایت نکرده و حتی تلاش کند زوجه را با آزار و اذیت و عدم پرداخت حق و حقوقش مانند مهریه و... مجبور به طلاق کند.

منبع
برچسب‌ها