احراز ملائت در دعوی اعسار از هزینه دادرسی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پرداخت هزینه دادرسی در یکی از مراحل رسیدگی و اختیار وکیل از عوامل موثر در احراز استطاعت مالی شخص جهت پرداخت هزینه دادرسی است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/04

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ر.الف. ی. به طرفیت آقای ب. ت. با وکالت آقای م. الف.پ. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر خواهی از دادنامه --- مورخه 94/9/1 صادره از این شعبه متضمن محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ 642/000/000 ریال از بابت وجوه شش فقره چک بلا محل و متفرعات آن در حق تجدید نظر خوانده، دادگاه با بررسی جمیع اوراق ومحتویات پرونده و استماع اظهارات تجدید نظر خواه و ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل تجدید نظر خوانده نظر به اینکه مدعی اعسار در راستای اثبات ادعای خویش به شهادت شهود استناد نموده وشهود تعرفه شده ایشان شهادت داده اند که نامبرده به شغل خرید و فروش میوه در فاز 2 میدان میوه و تره بار تهران مشغول بوده و دارای خودروی شخصی و منزل مسکونی دو طبقه می‌باشد و از طرفی طبق محتویات پرونده نامبرده در مرحله واخواهی ضمن پرداخت هزینه واخواهی وکیل اختیار نموده و مجموع موارد فوق حاکی از اسطاعت مالی ایشان جهت پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد لذا دادگاه تجدید نظر خواه را متمکن از پرداخت هزینه دادرسی تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -رحمان خاطری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ر.الف. ی. به طرفیت آقای ب. ت. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/12/04 صادره در پرونده کلاسه شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- - 1394/09/01 می‌باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدید نظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید رای صادر قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی -‌محمدجوادخیری

منبع
برچسب‌ها