نحوه تعیین پرداخت دیه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعیین اقساط پرداخت دیه به تومن و نه به صورت درصدی از دیه امکان پذیر است.(تهافت:برخی معتقدند به صورت درصدی از دیه باید باشد نه تومن)

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/23

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای خ. ر. به طرفیت خوانده آقای م. ص. به آدرس... به خواسته تقسیط محکوم به ،موضوع دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/24 درپرونده کلاسه --- که به موجب آن محکوم علیه به پرداخت دیه ازجهت ارتکاب بزه بی احتیاطی درامررانندگی باوسیله نقلیه موتوری محکوم گردیده واکنون باطرح دعوی حاضر و پیوست استشهادیه محلی،همچنین معرفی برخی از شهودومطلعین تقاضای پذیرش پرداخت تدریجی آن رادارد، علیهذا بامداقه دراوراق ومحتویات پرونده، ازآنجاکه خواهان اکنون درمقام اجرای حکم یادشده، دربرابر تکلیف به پرداخت قرارداد و فی الواقع صرفنظر از منشا تعهد ویمدیون به خوانده به شمارمی رود،نظر به اینکه اصل برتجزیه ناپذیری دین بوده ودلیل آن حاکمیت قاعده لاضررمی باشد، اماقانونگذار درچنین مواردی به نحواستثنائی اختیارتعیین مهلت به بدهکارراداده وآنرادرجهت اجرای عدالت هم دانسته، با توجه به اینکه درموضوع مطروحه ممنوعیتی مقررنشده، علیهذا صرفنظر ازدلایل ومدارک خواهان، دادگاه براساس اعتقاد فوق دعوی مطروحه راموردپذیرش قرارداده وبااستناد به ماده دویست وهفتادوهفت قانون مدنی وملاک ماده ششصدوپنجاه ودو قانون مدنی ومستنبط ازموادچهارصدوچهل وهشت وچهارصدوپنجاه ودوقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ازتوجه به ماهیت دیه،قراراقساط صادروبه موجب آن مقررمی‌نماید،ده میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت وسپس ماهانه ده میلیون ریال تاتسویه کامل پرداخت نماید،این رای حضوری است وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- جواد بالاخانی طالش

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/28

رای دادگاه

در مورد تجدیدنظرخواهی اقای خ. ر. و م. ص. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/23 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن درخواست تقسیط محکوم به از ناحیه آقای خ. ر. مورد پذیرش قرار گرفته وحکم به پرداخت محکوم به به صورت ده میلیون تومان به صورت نقد و الباقی ماهیانه یک میلیون تومان صادر شده است و آقای خ. ر. به میزان پیش قسط و اقساط تعیینی اعتراض کرده و آقای م. ص. نیز به اصل تقسیط معترض شده است که با توجه به محتویات پرونده و مودای شهادت شهود و اینکه اقای م. ص. دلیلی بر ملائت خ. ر. ارائه نکرده و میزان اقساط وپیش قسط تعیین شده نیز به نظر متناسب می‌باشد نظربه اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایراد موثری بر نقض و بی اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید، نتیجتا به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به عمل آمده غیروارد تشخیص ومستندا به ماده 358 قانون مارالذکر حکم بر تائید واستواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا زجاجی- محمدحسین سمیعی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها