نظریه مشورتی شماره 7/95/2255 مورخ 1395/09/15

تاریخ نظریه: 1395/09/15
شماره نظریه: 7/95/2255
شماره پرونده: 59-861/1-975

استعلام:

1- آیا جهت اعمال ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری (کیفرخواست شفاهی) دادسرا تکلیفی برای تفهیم اتهام به متهم دارد یا خیر؟
2- آیا کیفرخواست شفاهی مستلزم اظهارنظر دادسرا در خصوص احراز بزهکاری متهم است یا خیر؟ عبارت دیگر آیادر تنظیم متن کتبی کیفرخواست شفاهی مانند سایر کیفرخواست‌ها نیاز به احصاء دلایل اتهامی واحراز بزهکاری متهم می‌باشد یاخیر؟
3- آیا انجام تحقیقات مقدماتی موضوع ماده 28 قانون آئین دادرسی کیفری توسط ضابطین کفایت می-نماید یا اینکه حتما می‌بایست از ناحیه قضاوت دادسرا صورت پذیرد؟
4- آیا در کیفرخواست شفاهی حضور نماینده دادستان در جلسه رسیدگی دادگاه الزامی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) با عنایت به مواد 5، 80، 86، 90 و 195 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح پرونده در دادگاه با بیان ادعای شفاهی دادستان، مستلزم تفهیم موضوع اتهام و ادله اتهام انتسابی به متهم که جزیی از تحقیقات مقدماتی است، دارد.
2) با توجه به ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح پرونده در دادگاه کیفری صالح، مستلزم توافق بازپرس و دادستان در احراز بزهکاری متهم است که این امر با صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و موافقت دادستان با آن امکان پذیر است، ضمناً در موارد ماده 86 قانون فوق الذکر، طرح پرونده در دادگاه کیفری با بیان ادعای شفاهی دادستان یا نماینده وی و با ذکر ادله اتهامی و مستندات صورت می‌پذیرد.
3) با توجه به عبارت تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد در ماده 86 قانون فوق الذکر، انجام مجموعه اقدامات موضوع ماده 90 این قانون باید از سوی بازپرس و دیگر مقامات قضایی انجام پذیرد، بنابراین انجام تحقیقات از سوی ضابطان کفایت نمی‌نماید.
4) با توجه به عبارت به کار رفته در ماده 86 و بند پ ماده 335 و بند الف ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بیان ادعای شفاهی پرونده در دادگاه کیفری مستلزم حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه می‌باشد.

منبع