رای شماره 152 و 153 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی بانکی

شماره پرونده: ه- ع 97/1943 و 98/105 شماره دادنامه:153-9909970906010152 تاریخ: 31/3/99

شاکی: شرکت سهامی نان قدس رضوی - اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه طبقه‌بندی آیسیک محصولات دونات (موضوع بخشنامه شماره 343516/60 مورخ 12/11/1393)

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال دستورالعمل نحوه طبقه‌بندی آیسیک محصولات دونات (موضوع بخشنامه شماره 343516/60 مورخ 12/11/1393) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مدیرکل محترم هیات حل اختلاف مالیاتی شهر تهران

با سلام و احترام - بازگشت به نامه شماره 492/253/ص مورخ 7/10/93 در ارتباط با محصولات نانی به اطلاع می‌رساند تا تاریخ اول مهر 1391 به قبل، محصول دونات در طبقه‌بندی این وزارتخانه ذیل محصولات نانی قرار گرفته بوده و از تاریخ مذکور به بعد با توجه به پیادهسازی درخت محصول جدید این طبقه‌بندی تغییر کرده و محصول مذکور در ذیل طبقه‌بندی انواع شیرینی آردی با کد 1541412335 قرار گرفته است که از تاریخ ابلاغی، این طبقه‌بندی برای زیرمجموعه وزارت و بیرون وزارت قابل استفاده بوده و ملاک عمل می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده است که محصول دونات که سابقاً زیرمجموعه گروه محصولات ظریف خبازی (نان) قرار داشته و معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده، اخیراً و به موجب مقرره مورد شکایت و بدون اینکه تغییری در فرمولاسیون آن ایجاد شده باشد، زیرمجموعه گروه شیرینی آردی قرار گرفته است که با توجه به اینکه گروه اخیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، این اقدام مخالف با حقوق مکتسبه شرکتهای تولیدکننده دونات بوده و با توجه به خروج دونات از گروه محصولات نانی این عمل با حکم مقرر در بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که محصولات نانی را معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده، مغایرت دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 283376/60 مورخ 3/11/1397 به طور خلاصه اعلام کرده است که: به استناد استاندارد ملّی ایران به شماره 16980 با موضوع «دونات - ویژگی و روشهای آزمون» محصول دونات یکی از انواع شیرینی‌های آردی است که دارای ویژگیهای مشخصی می‌باشد و کمیته فنی تهیه‌کننده این استاندارد به ریاست مدیر کنترل کیفی شرکت نان قدس رضوی تشکیل گردیده و با حضور نماینده شرکت مذکور دونات به عنوان زیرمجموعه گروه شیرینی‌های آردی قرار گرفته است. (استاندارد شماره 16980 پیوست لایحه می‌باشد.)

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به موجب لایحه شماره 84962/60 مورخ 22/3/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که تعیین کد آیسیک و طبقه‌بندی محصولات که براساس ماهیت محصول و مواد اولیه مصرف شده برای تولید آن صورت می‌گیرد، از صلاحیتهای ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و بر طبق مواد 4، 21 و بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تعیین رسته‌های صنفی مطابق کد آیسیک و ماهیت فعالیت افراد در حدود صلاحیت کمیسیون نظارت می‌باشد. تشخیص اولیه دونات به عنوان محصول زیرمجموعه نان آردی منطبق با ماهیت دونات نبوده و نمی‌تواند حقوق مکتسبه‌ای را برای تولیدکنندگان آن ایجاد کند و تشخیص فعلی در خصوص طبقه‌بندی دونات به عنوان زیرمجموعه گروه شیرینی‌های آردی منطبق با ماهیت و مواد اولیه این محصول است. ضمن آنکه اعتراض شاکی ظاهراً به این امر است که بعد از تغییر کد آیسیک دونات، اداره دارایی این محصول را برخلاف گذشته مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته و اقدام به وصول مالیات دوره‌های قبل از تولیدکنندگان دونات کرده است که براساس نظر شاکی این اقدام خلاف حقوق مکتسبه است و بنابراین دعوا در اصل متوجه اداره دارایی بوده و متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌باشد.

تهیه کننده گزارش:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، تعیین کد آیسیک و طبقه‌بندی محصولات که براساس ماهیت محصول و مواد اولیه مصرف شده برای تولید آن صورت می‌گیرد، طبق مواد 4، 21 و بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، در حدود صلاحیت کمیسیون نظارت می‌باشد و به استناد استاندارد ملّی ایران به شماره 16980 با موضوع «دونات - ویژگی و روشهای آزمون» محصول دونات یکی از انواع شیرینی‌های آردی است که دارای ویژگیهای مشخص مقرر در استاندارد فوق می‌باشد. بنا به مراتب، دستورالعمل نحوه طبقه‌بندی آیسیک محصولات دونات (موضوع بخشنامه شماره 343516/60 مورخ 12/11/1393) که متضمن تغییر طبقه‌بندی محصول دونات می‌باشد، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، تعیین کد آیسیک و طبقه‌بندی محصولات که براساس ماهیت محصول و مواد اولیه مصرف شده برای تولید آن صورت می‌گیرد، طبق مواد 4، 21 و بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، در حدود صلاحیت کمیسیون نظارت می‌باشد و به استناد استاندارد ملّی ایران به شماره 16980 با موضوع «دونات - ویژگی و روشهای آزمون» محصول دونات یکی از انواع شیرینی‌های آردی است که دارای ویژگیهای مشخص مقرر در استاندارد فوق می‌باشد. بنا به مراتب، دستورالعمل نحوه طبقه‌بندی آیسیک محصولات دونات (موضوع بخشنامه شماره 343516/60 مورخ 12/11/1393) که متضمن تغییر طبقه‌بندی محصول دونات می‌باشد، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

منبع