نظریه مشورتی شماره 7/1402/827 مورخ 1402/12/22

تاریخ نظریه: 1402/12/22
شماره نظریه: 7/1402/827
شماره پرونده: 1402-127-827ح

استعلام:

چنانچه دادگاه بدوی اشتباهاً‌ رای حضوری را غیابی اعلام کند و با قطعیت دادنامه و صدور و ابلاغ اجراییه، خوانده اصلاح رای به حضوری بودن آن را درخواست و دادگاه بدوی رای اصلاحی بر این اساس صادر و با ابلاغ این رای به خوانده، وی در مهلت بیست روز رای اصلاحی تجدید نظرخواهی کند، آیا دادخواست تجدیدنظرخواهی خوانده قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که دادگاه بدوی رای حضوری را غیابی اعلام کرده و پس از قطعیت رای و صدور اجراییه، خوانده اصلاح رای به حضوری را درخواست کرده است و دادگاه رای اصلاحی صادر کرده است، رای اصلاحی موجب تجدید مهلت تجدید نظرخواهی نیست.

منبع