بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی مصداق تعدد معنوی جرم است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/14

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای ح. ک. 24 ساله، فاقد پیشینه کیفری، باسواد، مجرد، آزاد به قید کفالت، دائر به قتل غیر عمدی طفل صغیر ف.الف. 2 ساله و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نسبت به 1 - خانم خ. الف. 2 - آقای م. ک 3 - آقای خ. ک. 4 - آقای م.خ. بعلّت بی احتیاطی (دور زدن در محل ممنوع) حین رانندگی باخودروی وانت پیکان شماره... با توجه به شکایت اولیاء دم مقتوله شامل 1 - آقای خ. الف. (پدر مقتوله) 2 - خانم خ. الف. (مادر مقتوله) که خود نیز مصدوم گردیده، به وکالت آقای ج. ط. وکیل رسمی دادگستری و همچنین شکایت سایر مصدومین فوق، کیفرخواست دادسرای ری، گزارش مرجع انتظامی، نظریه افسرکارشناس تصادفات، گزارش معاینه جسد مقتوله ،گواهیهای پزشکی قانونی مصدومین، اقرارصریح متهم در دادگاه و سایر محتویات پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است لذا دادگاه متهم موصوف را از حیث جنبه خصوصی بزه مستندا به مواد 448 و 449 و 450 و 452 و 454 و 462 و 488 بند ب و 490 و 504 و 549 و 559 و 635 و 646 و 653 و 709 و 710 و 715 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک فقره دیه کامل در حق اولیاء دم مقتوله (با این توضیح که گرچه دیه قتل زن برابر ماده 550 قانون مرقوم نصف دیه مرد میباشد لیکن نظر به بیمه بودن خودروی مذکور بیمه گر موظف است در اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث و در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده را بدون لحاظ جنسیت و تا سقف تعهدات بیمه نامه تحت عنوان بیمه حوادث در حق اولیاء دم پرداخت نماید) و همچنین پرداخت جمعا چهار درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه ابروی چپ و گونه راست و جمعا چهار درصد دیه کامل بابت ارش اختلال هوشیاری متوسط همراه با کوفتگی نسج مغزی و جمعا دو دهم درصد دیه کامل بابت ارش کوفتگی مختصر در لوب تحتانی هر دو ریه در حق مصدومه ردیف اول (الف.) و نیم درصد دیه کامل بابت بابت سائیدگی حارصه و سه دهم درصد دیه کامل بابت ارش تورم زانوی راست و نیم درصد دیه کامل بابت ارش تجمع هوا در فضای جنبی چپ قفسه صدری و جمعا چهار درصد دیه کامل بابت شکستگی دنده های دوم و سوم و هشتم و نهم و جمعا چهار چهلم دیه کامل بابت شکستگی دنده های چهارم و و پنجم و ششم وهفتم سمت چپ قفسه سینه که چهار دنده اخیر محیط به قلب میباشند و چهار درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی در استخوان کتف چپ در حق مصدوم ردیف دوّم ک. (با این توضیح که در نظر گرفتن دو درصد دیه کامل به عنوان ارش توسط پزشکی قانونی بابت آسیب نسج نرم در ناحیه قفسه سینه نامبرده از آنجا که بصراحت نظریه آن مرجع آسیب مذکور بر اثر تعبیه لوله سینه ای جهت تخلیه هوای جمع شده در فضای جنبی که یک اقدام درمانی - بیمارستانی محسوب میگردد، ایجاد گردیده لذا به ایشان «ک.»; تعلق نخواهد رفت) و جمعا سه درصد دیه کامل بابت خراشیدگی حارصه نواحی میانی پیشانی و گونه راست و خلف دست راست و قدام پای راست و جمعا پانزده درصد دیه کامل بابت جرح دامیه ناحیه میانی فرق سر و قدام مچ دست راست و پلک فوقانی راست و چپ و سمت راست پیشانی و لب فوقانی و پره راست بینی و چانه در حق مصدوم ردیف سوم (ک.) و یک ونیم درصد دیه کامل بابت جراحت متلاحمه و دو درصد دیه کامل بابت ارش پارگی تاندونی در ناحیه ساعد چپ در حق مصدوم ردیف چهارم(خ.) از نوع دیه انتخابی ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع جنایت و از حیث جنبه عمومی جرم به استناد ماده 718 ناظر به ماده 714 و 717 قانون یاد شده (تعزیرات) با رعایت ماده 131 همان قانون از جهت تعدد جرائم ارتکابی به تحمل بیست و پنج ماه حبس تعزیری محکوم مینماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرری- سیدعلیرضا نوربخش

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/10

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ح. ک. از دادنامه شماره --- مورخ 94/5/14 دادگاه کیفری دو شعبه محترم --- شهر ری که به موجب آن مشارالیه به دلیل قتل غیر عمدی و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی به تحمل مجازات محکوم شده است وارد نیست زیرا مفاد لایحه اعتراض متضمن جهتی نیست که اساس رای بدوی را متزلزل سازد النهایه با توجه به موارد مطروحه در لایحه اعتراض به میزان شش ماه از مجازات زندان وی کسر می‌شود و با این اصلاح به استناد ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه صادر می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حبیب محمدعلی زاده اشکلک - اسد اله هادوی

منبع
برچسب‌ها