مقدمات درخواست تقسیم ترکه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: درخواست تقسیم ترکه قبل از انجام تحریرترکه (تعیین مقدار ترکه ودیون متوفی)، مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/23

رای دادگاه

دادخواست الف. الف. برابر 1 - ش. ف. با وکالت ن. الف. 2 تا 4 - الف.، ب. و الف. ف. به خواسته تقسیم ترکه مرحوم اسماعیل ف. با نگریستن به گواهی انحصار وراثت، گواهی فوت و سایر دلائلی که گویای فوت آن مرحوم و وراثت دو سوی پرونده می‌باشد درخور پذیرش می‌باشند چرا که زوجه از وراث « فرض بر »; بوده و نخست باید فرض زوجه (یک هشتم) خارج سایر ماترک بین سایر وراث به نسبت پسر دو برابر دختر تقسیم گردد. النهایه خواهان در دادخواهی خود بر آن استکه همه ی اسناد و مدارک ماترک نزد خوانده ی نخست بوده و دسترسی به این مدارک را ندارد که باید با همکاری دو سوی پرونده و ارائه اسناد مالکیت این اموال شناسائی و به شیوه ی آمده تقسیم گردد. از اینرو بر گرفته از ماده 300 به بعد قانون امور حسبی، حکم به تقسیم ماترک مرحوم اسماعیل ف. به شیوه ی پیش گفته صادر و اعلام می‌گردد. این رای در بازه ی بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظر پذیر در دادگاه‌های گرامی تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- سیدعبدالله نبوی لولاکی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/17

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش. ف. باوکالت آقای ن. الف. به طرفیت خانم الف. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/23 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به تقسیم ماترک مرحوم اسماعیل ف. پس از خارج نمودن فرض زوجه (یک هشتم)سایر ماترک بین سایروارث به نسبت پسردو برابر دختر تقسیم گرددمی باشد.با توجه به محتویات.مندرجات پرونده خصوصامفاد دادخواست تقدیمی خواهان نخستین مخالف با مفاد ماده 206 قانون امور حسبی می‌باشد خواهان نخستین ابتداباید دادخواست تحریر ترکه وتعیین مقدار ترکه ودیون متوفی رامی نمود وسپس تقسیم آنها را باعنایت به مراتب مذکور تقدیم دادخواست تقسیم ترکه قبل از تحریرترکه که قابلیت استماع نداشته دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین را صادر واعلام می‌نماید.رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی -‌محمدجوادخیری

منبع
برچسب‌ها