مرجع صالح رسیدگی به مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارات بدنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی، در صلاحیت دادگاه محل وقوع حادثه است.

رای خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/21 آقای ک. در دادخواستی علیه صندوق خسارت‌های بدنی پرداخت دیه کامل فرزند خود را خواستار شده است. شعبه سوم دادگاه عمومی کرمان به موجب قرار شماره --- /22 به اعتبار محل اقامت صندوق خوانده به صلاحیت دادگاه عمومی تهران از خود نفی صلاحیت کرده است. شعبه --- دادگاه عمومی تهران نیز طی قرار شماره --- - 1393/12/18 به اعتبار محل وقوع حادثه که در کرمان بوده است و با توجه به رای وحدت رویه شماره 734 - 1393/07/22 هیات عمومی صلاحیت را نپذیرفته پرونده را در اجرای تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی تهران و کرمان به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی تهران که متکی به مستندات مندرج در متن قرار اصدار یافته است و با توجه به تفاهم‌نامه بین صندوق خسارت‌های بدنی و شرکت بیمه ایران در مقوله پاسخگوئی به دعاوی مطرح شده علیه صندوق با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی کرمان حل اختلاف می‌شود.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها