مرجع رسیدگی به دعوی تعارض در اسناد مالکیت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی ابطال اسناد مالکیت به دلیل تعارض در آنها، در صلاحیت هیات نطارت مستقر در مرکز استان محل وقوع ملک است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای م. ح. در دادخواستی به طرفیت خانم س. ک.پ. ابطال اسنادعادی و سند مالکیت پلاک..... را خواستار شده است و درتوضیحات خود به معارض بودن دو سنداشاره دارد.دادگاه عمومی ک. به موجب دادنامه شماره --- - 1393/11/29 درمورد ابطال سندعادی حکم به بی حقی خواهان صادرکرده و درمورد ادعای معارض بین اسناد مالکیت... و.... رسیدگی به موضوع درصلاحیت هیات نظارت ثبت دانسته با نفی صلاحیت ازخود پرونده را دراجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قراردادگاه درهنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی ک. به اعتبار صلاحیت هیات نظارت ثبت مستقردر مرکزاستان به شرحی که در قرار آن مرجع قضایی بازتاب یافته است باعنایت به مودای خواسته خواهان و نظر به مقررات ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صائب است، مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تایید قرار موصوف اعلام نظر می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها