تقاضای طلاق زوجه غیر مدخوله در ایام عقد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/15
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر شیروان

موضوع

تقاضای طلاق زوجه غیر مدخوله در ایام عقد

پرسش

مطابق ماده 1092 قانون مدنی هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود.
سوال این است که آیا حکم مندرج در ماده ی فوق شامل مواردی که طلاق به خواسته زوج نبوده و زوجه ی غیرمدخوله با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه می‌نماید هم می‌شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال اگر زوجه غیر مدخوله باشد، در صورت تحقق واقعه طلاق، چه به درخواست زوج یا زوجه باشد، زن غیر مدخوله مستحق دریافت نصف مهریه را خواهد داشت و تفاوتی در طلاق به درخواست زوجه ناشی از عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی یا سایر انواع دیگر طلاق نمی‌باشد.

نظر اکثریت

مطابق ماده 1092 قانون مدنی در موردی که مهر از نوع مهرالمسمی می‌باشد و زن تحت هر شرایطی قبل از نزدیکی مطلقه شود زن مستحق نصف مهر خواهد بود چه مرد و زن را مطلقه کرده باشد و چه زن از طریق دادگاه حکم طلاق را گرفته باشد.

نظر اقلیت

در مواردی که طلاق از طرف مرد صورت گیرد زن مستحق نصف مهر می‌شود ولی در موردی که زن از طریق دادگاه خود را مطلقه نماید مستحق تمام مهریه می‌گردد.

منبع
برچسب‌ها