نحوه اثبات ایرادات توسط صادرکننده چک

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: به محض ارائه چک توسط دارنده با حسن نیت، وجه آن باید کارسازی و پرداخت گردد و هرگونه ادعایی در خصوص امانی بودن یا جعل یا الحاق یا حدوث تغییرات بایستی در دادگاه صالحه به اثبات برسد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ف.پ. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقایان 1 - س.ف. 2 - ح.ف. با وکالت آقای د.د.ی. به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال به‌ عنوان اصل خواسته (مطالبه وجه یک فقره چک به شماره.... مورخ 1387/04/30 ) به انضمام کلیه خسارات دادرسی و دعوی تقابل آقای ح.ف. با وکالت د.د.ی. و الف.ی. به طرفیت آقای ف.پ. و س.ف. مبنی بر استرداد لاشه چک وکیل خواهان دعوی اصلی توضیح داده است خوانده ردیف اول آقای س.ف. نسبت به صدور یک فقره چک با مشخصات فوق ‌الذکر اقدام و خوانده ردیف دوم نیز آن را ظهرنویسی می‌نماید ولکن علی‌ رغم فرا رسیدن اجل از پرداخت وجه آن استنکاف نموده‌اند وکلای دعوی تقابل نیز اعلام داشته‌اند در قبال مطالبات موکل به مشخصات خواهان، توسط خوانده ردیف دوم (س.ف.) یک فقره چک به شماره.... به میزان دویست و هشتاد میلیون تومان در وجه موکل صادر و در جریان وصول چک به سبب عدم امکان وصول به ‌دلیل کسر موجودی و حدوث اختلاف فی‌مابین موکل و ایشان با معرفی احد از اشخاصی که به دفتر شرکت موکل مراجعاتی داشته‌اند (به مشخصات ع.ک. افسر بازنشسته ناجا) و در پی پیشنهاد فرد مذکور و در کمال ساده ‌لوحی موکل بدون اینکه شناخت قبلی وجود داشته یا مراوده مالی صورت پذیرفته باشد اقدامات مربوط به وصول وجه چک فوق به شخصی با هویت آقای ف.پ.که عنوان شده بود. دارای ارتباط با مسئولین بوده و توانایی لازم درجهت وصول مبلغ چک را دارند تفویض و ضمن پرداخت هزینه‌های مربوطه از طرف موکل به آقای پ. (خوانده ردیف اول) عین چک صدرالاشاره نیز به ایشان تسلیم می‌گردد لیکن در جریان شکایت کیفری آقای پ. علیه خوانده ردیف دوم تلاش‌ها و اقدامات ایشان به‌ دلیل دستکاری تاریخ مندرج در متن چک در جهت انطباق با قوانین چک کیفری جلوه دادن چک فوق با قصد تعقیب جزایی خوانده ردیف دوم بی‌ نتیجه باقی و منجر به صدور منع تعقیب می‌شود به هرحال در ادامه با وجود هزینه‌هایی که موکل متحمل گردیده بوده و در قبال درخواست استرداد لاشه چک از خوانده ردیف اول متاسفانه نتیجه‌ای عاید نگردیده، و الزاما به محض اطلاع از اقدامات خلاف واقع خوانده ردیف اول پیرامون مطالبه وجه چک به ناچار اقدام به تقدیم دادخواست تقابل حاضر شده است و در خصوص ایشان اظهارات خود به پرونده‌های کیفری مطروحه در شعبه --- دادگاه عمومی تهران و شعبه --- دادیاری دادسرای ناحیه 12 تهران استناد نموده است که با مطالبه و اخذ پرونده استنادی شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران در خصوص چک مورد دعوی هیچ دلیلی بر امانی بودن و یا دست خوردگی یا حدوث تغییرات ملاحظه مشاهده نگردیده فلذا دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه پرونده استنادی و اینکه دعوی اصلی مطروحه با اوضاع احوال مسلم قضیه صادق است و اینکه دارنده چک، دارنده با حسن‌ نیت تلقی به محض وصول وجه آن بایستی کارسازی و پرداخت گردد و در صورت هرگونه ادعایی در خصوص امانی بودن یا جعل یا الحاق یا حدوث تغییرات بایستی دعوی مربوطه در دادگاه صالحه و ذی‌ربط مندرج گردیده و به اثبات برسد فلذا دادگاه دعوی اصلی مبنی بر مطالبه وجه چک با مشخصات فوق ‌الاشاره را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 194 و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 2 . 800 . 000 . 000 ریال به‌ عنوان اصل خواسته (وجه چک مورد دعوی) و پرداخت کلیه خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی تقابل مبنی بر استرداد لاشه چک با توجه به مراتب یاد شده دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد و غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی تقابل صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - منصوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ف. با وکالت آقای م.ن. به ‌طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان 1 - ف.پ. 2 - س.ف. به ‌شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به رد دعوای استرداد لاشه چک به شماره...- 1387/04/30 به مبلغ دومیلیارد و هشتصد میلیون ریال و محکومیت نامبرده به پرداخت وجه آن بوده با عنایت به جمیع محتویات پرونده و تحقیقات به‌ عمل آمده در باب کیفیت صدور ظهرنویسی آن توسط تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی‌ اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید رای صادر قطعی است.

رئیس ومستشارشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خیری- مرادی

منبع
برچسب‌ها