ضرورت تنظیم دادخواست در فرم مخصوص

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/04
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

ضرورت تنظیم دادخواست در فرم مخصوص

پرسش

اگر دادخواست ضرر و زیان به تبع امر کیفری مطرح شده ولی در برگ چاپی تنظیم نشده باشد آیا دادخواست محسوب می‌شود یا باید رفع نقص شود. آیا اساساً چنین چیزی دادخواست به حساب می‌آید یا باید حتماً در اوراق چاپی مخصوص باشد؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از عمومات، اطلاقات، آداب رسیدگی قضایی و موازین آیین دادرسی مدنی و کیفری، بالاخص مقررات مواد 11 و 245 و 268 و 301 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 1 و 53 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که مطالبه ضرر و زیان در برگ چاپی تقدیم نشده باشد بر طبق مقررات مواد مذکور باید به خواهان اخطار رفع نقص شود.

نظر اتفاقی

در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده که دادخواست حتماً باید در اوراق چاپی به زبان فارسی باشد و مطالبه ضرر و زیان به تبع امر کیفری در غیر موارد استثنا شده و دارای نص خاص، حتماً باید با دادخواست باشد آن هم در برگ چاپی.

منبع
برچسب‌ها