ماده 139 قانون محاسبات عمومی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه ‌های دستگاههای دولتی و نیز ‌تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، نسبت به تأسیس آموزشگاه عالی ‌اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تأمین میشود.