طرح دعوی توسط سازمان زمین شهری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: طرح دعوا از سوی "سازمان زمین شهری " درحال حاضر فاقد وجاهت قانونی است، زیرا شخصیت حقوقی سازمان مذکور زایل شده و قانونا وجود خارجی ندارد؛ بنابراین دعاوی در خصوص املاکی که سابقا تحت تصدی این سازمان بوده، باید توسط "سازمان ملی زمین و مسکن" طرح شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست سازمان ز. با نمایندگی حقوقی آقای ف. و. به طرفیت 1 - شرکت پ. به نمایندگی آقای س. ح. 2 - ک. ب. 3 - ج. و. به خواسته تقاضای صدور حکم به خلع‌ید خواندگان و قلع‌وقمع بنای احداثی به مساحت 118 مترمربع از اراضی تحت پلاک ثبتی... فرعی از....... اصلی......به انضمام اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 1388/10/02 و جمیع خسارات وارده نظر به اینکه در حال حاضر سازمانی تحت عنوان سازمان ز.وجود خارجی ندارد و شخصیت حقوقی آن زائل شده و اموال و املاک تحت تصدی آن سازمان در حال حاضر تحت تصدی سازمان ملی زمین و مسکن می‌باشد که برابر اساسنامه شخصیت حقوقی مستقل دارد و نظر به اینکه چنانچه سازمان ملی زمین و مسکن راجع به اموال و املاکی که سابقا تحت تصدی سازمان ز. بوده است طرح دعوا نماید چنین امری قانونا امکان‌پذیر بوده ومشکلی ندارد اما عکس این مطلب صحیح نمی‌باشد و سازمان که سابقا وجود داشته و در حال حاضر منحل شده است نمی‌تواند طرح دعوا نماید و عنوان خواهان در پرونده حاضر می‌بایست سازمان ملی زمین و مسکن قید می گردید در نتیجه بنا به مراتب فوق‌الذکر دادگاه اقامه دعوا به کیفیت مطروحه یعنی از ناحیه شخصی که قانونا وجود خارجی ندارد را فاقد وجاهت قانونی دانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی شهرستان فیروزکوه

سیدمجتبی لطیفی رستمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی سازمان ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/30 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک ثبتی..... فرعی از.....اصلی....... و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1388/10/02 به انضمام خسارات وارده مورد پذیرش واقع نشده و با استدلال و استنباط صحیح در دادنامه، قرار رد دعوی صادر گردیده است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدسعید‌ میرحسینی - محمدترابی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها