خوانده در دعوی الزام به تنظیم سندرسمی اجاره

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، اگر عرصه ملک موقوفه باشد؛ باید دعوای ابتدایی به طرفیت وقف و موجراقامه شود؛ در غیر صورت قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی اقای ه. ا.با وکالت اقایان س. و س. ر. به طرفیت خانمها و اقایان ت. ز.ب. اصالتا ووکالتا از طرف ج. - م. - ز. - م. و ف. شهرت همگی ز.ب. با وکالت اقایان م. ک. و م.م به خواسته صدرو حکم به الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند اجاره جدید با احتساب خسارات دادرسی با توجه به مفاد اجاره نامه شماره 39643 مورخه 23/12/41 و اینکه حسب اظهارات وکیل خواندگان انان حاضر به تنظیم سند اجاره می‌باشند و نظر به دلائل و مستندات ابرازی و محتویات پرونده دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند اجاره جدید باشرایط اجاره نامه قبلی و تعیین اجاره بهای عادله روز با توافق طرفین و نیز از باب قاعده تسبیب حکم به محکومیت خواندگان متساویا به پرداخت هزینه های دادرسی پرداخت شده و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی له خواهان صادر و اعلام می‌نماید 0 رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران را داراست.

قاضی مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران - سیدرحیم حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دعوای تجدیدنظر خواهی آقایان و خانمها 1 - ت. 2 - ج. 3 - م. 4 - م. 5 - ف. شهرت همگی ز.ب. با وکالت آقای م. ک. به طرفیت آقای ه. الف. نسبت به دادنامه --- - 1393/03/31 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که مشعر بر الزام تجدیدنظر خواهان به حضور در یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی و تنظیم سند اجاره جدید با شرایط اجاره نامه قبلی و تعیین اجاره بها عادله روز با توافق طرفین بوده از این حیث وارد است که حسب پاسخ استعلام ثبتی......- 1395/07/28 ثبت اسناد واملاک مولوی عرصه چهار باب دکاکین به شماره های.......الی.....بخش --- تهران به عنوان موقوفه بوده و اعیانی آنها در سهم اختصاصی خانم ق.ح. قرار گرفته که دعوای اشعاری به طرفیت وراث مرحوم خانم ق.ح. در مورد ملک موضوع اجاره نامه شماره 396443 - 1341/12/23 دفترخانه اسناد رسمی..... تهران جزء پلاکهای مذکور به خواسته فوق الاشعار بوده که با التفات به اینکه عرصه ملک موقوفه بوده اقتضاء داشته که دعوای ابتدایی به طرفیت وراث موجر و وقف مطرح می گردید لذا دادگاه قطع نظر از مبانی و جهات این دعوا نظر به اینکه دعوا به کیفیت قانونی اقامه نگردیده لذا مستندا به مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در اصل با اعمال مواد 356 و 2 از قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوای نخستین صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا صیدی- فرهاد مرادی

منبع
برچسب‌ها