رای شماره 890 و891 مورخ 1399/07/16 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده:ه- ع/ 9900614 و 9900185 شماره دادنامه:891- 9909970906010890 تاریخ: 16/7/99

شکات: 1- خانم رقیه شنگل نیا 2- جلال درگاهی

طرف شکایت: 1- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 2- اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین 3- شهرداری معلم کلایه 4- کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری قزوین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح جامع و تفصیلی شهر معلم کلایه

شاکی دادخواستی به طرفیت 1- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 2- اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین 3- شهرداری معلم کلایه 4- کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری قزوین به خواسته ابطال طرح جامع و تفصیلی شهر معلم کلایه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

خلاصه شکایت شاکی: شاکیه به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که طرح جامع شهر معلم کلایه بر خلاف بند 34 ماده 80 قانون شوراها بدون درخواست شهرداری و تصویب شورای شهر اقدام به تصویب طرح جامع شهر نموده که به لحاظ عدم رعایت مقررات مغایر قانون بوده و درخواست ابطال آن را دارم.

جوابیه طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 99/614/3 مورخ 17/6/99 پاسخ داده است که: تهیه طرح جامع تفصیلی شهر معلم کلایه توسط مهندسین فجر و توسعه طی قرارداد شماره 8634 به تاریخ 11/4/90 منعقد و در تاریخ 6/10/95 طرح تهیه شده به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است و در تاریخ 8/4/96 به شهرداری از طرف استانداری ابلاغ شده است. در ضمن در فرآیند بررسی و تصویب طرح در مراجع استانی و ملی با دعوت و حضور شهردار و شورای شهر و سایر اعضاء مطابق آیین‌نامه مربوطه صورت پذیرفته است.

نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه تصویب طرحهای جامع و تفصیلی شهر مطابق بندهای 2 و 3 از ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و عدم درخواست شهرداری و تصویب شورای شهر مطابق بند 34 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مانع از اختیار آن شورای عالی در تصویب طرحهای جامع و تفصیلی در صورت تشخیص و ضرورت نیست، بنابراین مصوبه خارج از اختیار و مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نیست. در ضمن آراء قبلی هیات عمومی و تخصصی نیز موید مطلب مذکور می‌باشد.تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت 1- خانم رقیه شنگل نیا 2- جلال درگاهی به طرفیت 1- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 2- اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین 3- شهرداری معلم کلایه 4- کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری قزوین به خواسته ابطال طرح جامع و تفصیلی شهر معلم کلایه موضوع در جلسه مورخ 6/7/99 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه تصویب طرحهای جامع و تفصیلی شهر مطابق بندهای 2 و 3 از ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و عدم درخواست شهرداری و تصویب شورای شهر مطابق بند 34 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مانع از اختیار آن شورا در تصویب طرحهای جامع و تفصیلی در صورت تشخیص و ضرورت نیست و آراء قبلی هیات عمومی نیز موید بر نظریه مذکور می‌باشد فلذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم مغایرت مصوبه با مقررات و خروج از اختیار حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی- رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیستدیوان عدالت اداری

منبع