رای شماره 762 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9703610 شماره دادنامه: 9909970906010762 تاریخ: 6/5/99

شاکی: خانم ویدا ناصر شریفی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر همدان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 تعرفه سال 93 - ماده 20 تعرفه سال 95

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان به خواسته ابطال ماده 6 تعرفه سال 93 - ماده 20 تعرفه سال 95 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 6 سال 93:

ماده 6- کد: 0102002 عوارض پذیره یک متر مربع واحدهای آموزشی فرهنگی هنری و ورزشی

عوارض واحدهای آموزشی فرهنگی هنری ورزشی و باشگاه های ورزشی A = M × P

ضریب طبقات = M ارزش منطقه ای = P عوارض پذیره = A

جدول شماره 6

فرهنگی آموزشی ورزشی

همکف

M = 5

زیر زمین

M = 2

طبقه اول

M = 3

طبقه دوم

M = 3

طبقه سوم و به بالا

M = 3

نیم طبقه

M = 3

انباری

M = 2

تبصره 1: جهت آن دسته از مالکینی که واحدهای مسکونی را با اخذ مجوزهای لازم از مراکز مربوطه تبدیل به کاربریهای ورزشی خوابگاه و واحدهای آموزشی غیر انتفاعی می نمایند حق بهره برداری به ماخذ 5P در مساحت و عوارض سالیانه معادل 50% جدول شماره 6 در مساحت وصول گردد پرداخت عوارض مذکور هیچگونه حقوقی جهت مالک از بابت تغییر کاربری ایجاب نمی‌نماید. ضمناً عوارض بهای خدمات حسب کاربری درخواستی بر اساس جداول مربوطه سازمان مدیریت پسماند محاسبه شود.

تبصره 2: در هنگام صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی فرهنگی هنری ورزشی و باشگاه های ورزشی عوارض دیوارکشی به ماخذ 2P و به صورت نرده کشی 1P بر هر متر طول دیوار وصول گردد.

ماده 20 سال 95:

عوارض پذیره و بهره برداری واحدهای آموزشی فرهنگی مذهبی هنری و ورزشی کد: 0102002 ماده 20

عوارض پذیره و بهره برداری واحدهای آموزشی فرهنگی مذهبی هنری و ورزشی طبق فرمول E = M × P × S بر اساس ضرایب جدول شماره 6 محاسبه و وصول گردد.

عوارض پذیره = E ضریب طبقات = M قیمت منطقه ای = P

جدول شماره 6

آموزشی فرهنگی مذهبی هنری و ورزشی

طبقه

ضریب طبقه (M)

همکف

5

زیر زمین

2

طبقه اول

3

طبقه دوم

3

طبقه سوم و به بالا

3

نیم طبقه

3

انباری

2

تبصره 1: جهت آن دسته از اشخاص که در کاربری های مغایر با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح اقدام به تبدیل به عملکردهای ورزشی خوابگاه و واحدهای آموزشی غیر انتفاعی می نمایند جهت صدور مجوز بهره برداری سالیانه از خوابگاه و سالن های ورزشی و مهد کودک با فرمول 0/5 P واحدهای آموزشی غیر انتفاعی با فرمول 0/75PSمحاسبه و وصول گردد. پرداخت عوارض مذکور هیچگونه حقی جهت مالک از بابت تغییر کاربری ایجاب نمی‌نماید.

تبصره 2: در هنگام صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی فرهنگی هنری ورزشی و باشگاه های ورزشی عوارض دیوارکشی ملک با فرمول 2×P×L و به صورت نرده کشی با فرمول 1×P×L محاسبه و وصول گردد که در آن L طول دیوار است.

مستندات قانونی: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 - بند 16 ماده 71 - ماده 77 قانون شوراها و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با عنایت به اینکه شهرداری به استناد مصوبات مورد شکایت اقدام به مطالبه عوارض استفاده از فضای آموزشی و عوارض پذیره و بهره برداری از فضاهای آموزشی نموده در حالی که 1- به موجب ماده 19 قانون تاسیس مدارس غیر دولتی در برخورداری از تخفیفات و کلیه معافیت های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی می‌باشند و لذا مانند مدارس دولتی مشمول مالیات و عوارض و بهای خدمات نمی‌باشند. 2- بر اساس آیین‌نامه نحوه استقرار مدارس غیر دولتی که در تاریخ 30/3/89 به تصویب هیات وزیران رسیده استقرار مدارس غیر دولتی در فضاهای عرصه و اعیان با کاربری آموزشی و غیر آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات آموزش و پرورش بلامانع می‌باشد. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر همدان علی رغم ابلاغ دادخواست دفاعی ننموده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است بنابراین ماده 6 سال 93 و ماده 20 سال 95 تعرفه عوارض شهرداری همدان تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع واحدهای آموزشی فرهنگی هنری و ورزشی با کد 102002 به جزء تبصره یک مواد مذکور از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها