نظریه مشورتی شماره 7/1401/141 مورخ 1401/06/16

تاریخ نظریه: 1401/06/16
شماره نظریه: 7/1401/141
شماره پرونده: 1401-26-141 ح

استعلام:

با عنایت به تغییر در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400 عدم اخذ اثر انگشت متهمان و اختصاص آن به محکومان، آیا با توجه به عدم ضرورت ثبت سوابق محکومان مالی در سیستم سراسری پلیس آگاهی، آیا باید از این محکومان که به زندان معرفی می‌شوند، اثر انگشت اخذ شود و به اطلاق کلمه «محکوم» آیین‌نامه یادشده استناد شود و یا با توجه به درج سابقه بر روی کد ملی و ضرورت تفسیر مضیق نصوص، واژه محکوم در آیین‌نامه یادشده باید ناظر به محکومان بابت ارتکاب جرایم دانست و نه محکومان مالی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب تبصره یک ماده 56 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1400، انگشت‌نگاری از متهمان ممنوع است؛ مگر آن‌که به روش دیگری، احراز هویت از متهم ممکن نباشد؛ اما در صورت محکومیت متهم، انگشت‌نگاری از وی انجام می‌شود. سیاق تبصره یادشده و استفاده از عبارت «محکومیت متهم» در این تبصره نشان می‌دهد که منظور از واژه «محکومان» در متن این ماده، اشخاصی هستند که به دلیل توجه اتهام، محکومیت یافته‌اند و نظر به این‌که اصولاً محکومان مالی، محکوم به حبس نیستند؛ بلکه صرفاً تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له در زندان نگهداری می‌شوند؛ بنابراین واژه «محکوم» در ماده 56 آیین‌نامه یادشده، صرفاً ناظر به محکومان کیفری بوده و شامل محکومان مالی نمی‌شود.

عناوین و برچسب‌ها