شرط اعتبار اخطاریه رفع نقص دادخواست تجدیدنظر

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: موارد نقص دادخواست تجدیدنظرخواهی باید کتباٌ توسط مدیر دفتر به اطلاع تجدیدنظرخواه برسد و صرف صدور اخطاریه رفع نقص از دادخواست تجدیدنظرخواهی، بدون ذکر موارد نقص دادخواست و با اشاره صرف به لزوم اخذ توضیح و حضور در دادگاه، منطبق با موازین قانونی نیست.

رای دادگاه بدوی

تجدیدنظرخواهی طرح شده به شرح دادخواست تقدیمی اجمالا نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/04/29 صادره از این شعبه می‌باشد که با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اخطار رفع نقص در تاریخ 1393/06/11 به تجدیدنظرخواه ابلاغ و مشارالیه علی‌رغم استحضار از موضوع در مهلت مقرر قانونی دادخواست خود را تکمیل نکرده است علیهذا دادگاه مستندا به تبصره 2 از ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواه را صادر می‌نماید و اعلام می‌دارد قرار صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

رئیس شعبه بیست و ششم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - حجت اله امیدواری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م. به طرفیت 1 - خانم الف. ط. 2 - آقای احمد ف.ت. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/07/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مشارالیه از دادنامه شماره --- - 1393/04/29 صادر گردیده تجدیدنظرخواهی مآلاٌ وارد و موجه است زیرا با تجدیدنظرخواهی ایشان نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/04/29 (قرار ابطال دادخواست وی با این استدلال که طی لایحه 697 - 1393/03/20 دادخواست خود را مسترد داشته صادر گردیده) دادگاه در تاریخ 1393/06/11 به مشارالیه اخطار نموده که دادخواست تجدیدنظرخواهی ناقص است و جهت اخذ توضیح مراجعه نماید (!!؟) در نهایت تجدیدنظرخواه با تقدیم لایحه 1808 - 1393/06/30 در دادگاه حضور یافته که بر حسب گزارش دفتر مبنی بر رفع نقص در خارج از فرجه قانونی دادگاه طی دادنامه --- - 1393/07/19 قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر نموده که صحیح و منطبق با موازین قانونی نیست زیرا موارد نقص دادخواست تجدیدنظرخواهی براساس ماده 345 قانون آیین دادرسی مدنی باید کتباٌ توسط مدیر دفتر به اطلاع تجدیدنظرخواه برسد و صرف صدور اخطاریه جهت اخذ توضیح و مراجعه به دادگاه امری است غیرمتعارف و خارج از چارچوب قانونی لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم مراتب را جهت انجام تبادل لوایح پیرامون تجدیدنظرخواهی ایشان از دادنامه --- - 1393/04/29 به دادگاه بدوی عودت می‌دهد این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قاسم توکلی - رمضان نامدار

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها