مطالبه نفقه پس از محکومیت به تمکین

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه نفقه توسط زوجه پس از صدور حکم تمکین و اجراییه، منوط به اعلام تمایل وی به تمکین به دادگاه است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/30

رای دادگاه

در خصوص دادخواست ن. ع. با وکالت ن. ه. د. به طرفیت س. خ. با وکالت م. خ.م. نظر به اینکه از سوی خواهان دلائل موجه و مدارکی که دعوی وی را اثبات نماید ارایه نگردیده و با توجه به دادنامه‌های الزام به تمکین زوجه که قطعی گردیده و زوجه تاکنون دلیلی بر تمکین ارایه نداده است و با توجه به مدارک ارایه شده توسط خوانده لذا دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخیص نداده و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از رویت در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده ‌تهران

رمضان حسینی سعیداوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ع. با وکالت آقای ن. ه. و خانم الف. د. به طرفیت آقای س. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 30/1/94 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بیحقی دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته نفقه معوقه از 27/12/90 صادر شده است تجدیدنظرخواه در این مرحله دلیلی که موجب نفض دادنامه شود ارایه نکرده است. با توجه به اینکه حکم تمکین 30/5/90 صادر شد و قطعی گردید و از طرفی زوجه 5/12/90 تقاضای طلاق کرده بود که حکم به رد صادر شده. زوجه پس از صدور حکم تمکین و اجراییه باید به دادگاه صادرکننده تمایل خود را اعلام می کرد که اقدامی ننموده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس ‌و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها