صدور گواهی عدم امکان سازش در صورتی که طلاق به درخواست زوجه باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/13
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر اسدیه

موضوع

صدور گواهی عدم امکان سازش در صورتی که طلاق به درخواست زوجه باشد.

پرسش

در صورتی که زوجه درخواست طلاق دهد آیا دادگاه باید مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید ؟

نظر هیات عالی

در صورتی که زوجه درخواست طلاق دهد، حسب مورد و مطابق قانون دادگاه پس از رسیدگی و احراز شرایط، حکم الزام زوج به طلاق (طلاق ناشی از عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی یا طلاق موضوع ماده 1146 قانون مدنی یا طلاق با احراز شرایط وکالت در طلاق مندرج در سند نکاحیه) صادر و اعلام می‌نماید، صدور گواهی عدم امکان سازش ناظر بر طلاق توافقی است.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 26 قانون حمایت خانواده که اشعار داشته در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند به نظر می‌رسد در فرضی که زوجه درخواست طلاق دهد گواهی عدم امکان سازش صادر نخواهد شد بلکه در فرض احراز شرایط وکالت در طلاق دادگاه مبادرت به صدور حکم بر اجازه طلاق و در سایر موارد هم حکم بر الزام زوج به طلاق صادر خواهد کرد ،

نظر اقلیت

ماده 26 قانون حمایت خانواده مقرر داشته:... اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.. همانطور که در نظریه مشورتی شماره 1392/07/08 - 1331/09/07 نیز بیان شده، حکم احراز شرایط اعمال حق وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می‌شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده 33 قانون حمایت خانواده بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و لذا می‌بایست گواهی عدم امکان سازش صادر گردد که مدت اعتبار آن هم سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.

منبع
برچسب‌ها