نظریه مشورتی شماره 7/1402/285 مورخ 1402/05/21

تاریخ نظریه: 1402/05/21
شماره نظریه: 7/1402/285
شماره پرونده: 1402-127-285ح

استعلام:

در دعوای مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت موضوع ماده 323 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا می‌توان با اخذ ملاک از ماده 120 همین قانون بر این عقیده بود که دعوا باید در همان شعبه صادر‌کننده دستور موقت رسیدگی شود و یا آنکه رسیدگی در دیگر شعب دادگاه نیز بلامانع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حکم مقرر در ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اختصاص به مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته دارد و به لحاظ استثنایی بودن این شیوه رسیدگی و عدم تصریح به آن در خصوص مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار دستور موقت موضوع ماده 323 این قانون، قابل تسری به دعوای اخیر‌الذکر نمی‌باشد. دعوای یاد‌شده تابع عمومات حاکم؛ از جمله از حیث اقامه دعوا با تقدیم دادخواست و ارجاع به شعبه واجد صلاحیت به انتخاب مقام صالح می‌باشد.

منبع