ماده 27 قانون محاسبات عمومی کشور

تنخواه ‌گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه ‌گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا رئیس موسسه و یا‌ مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه‌ ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرائی آن مجاز بدریافت تنخواه‌ گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج که هزینه‌ های مربوط انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)