قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز قابل تعلیق است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/12

رای دادگاه

در خصوص گزارش ضابطین دادگستری علیه آقای م. م ،متولد 1364 ،بی سواد،مجرد،مسلمان،فاقد سابقه محکومیت کیفری،آزاد به قید قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله به مبلغ یکصد میلیون ریال،دائر بر نگهداری مشروبات الکلی دست ساز داخلی به میزان یک لتر؛نظر به:الف)اقاریر صریح،صحیح و اختیاری متهم در مراجع تحقیق و این دادگاه همراه با ذکر جزئیات مبنی بر قبول اتهام خود، ب)گزارش مورخ 1394/01/09 مرجع انتظامی که دلالت بر کشف مشروبات الکلی دارد و با جزئیات ذکر شده از جانب متهم مطابقت می‌نماید، پ)اظهارات سایر سرنشینان خودرو(م و م هر دو م)و همچنین اظهارات پدر آنها که کاملا با اقاریر متهم منطبق می‌باشد و این انطباق در صورت جلسه مواجه حضوری مورخ 1394/01/10 مرجع تحقیق واضح است و در نهایت موجب اقرار متهم با ذکر جزئیات گردیده؛فلذا انتساب اتهام مزبور به متهم از نظر این دادگاه محرز و مسلم بوده و مستند به مواد 36 و 360 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 ،تبصره یک از ماده 22 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 و ماده 702 از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1387/07/22 ،حکم بر محکومیت متهم به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق و شش ماه حبس و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری)کالای یاد شده در حق خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می‌گردد.ضمنا حسب تبصره یک از ماده 148 قانون صدرالذکر و قسمت اخیر ماده 215 از کتاب کلیات قانون اخیر مصوب 1392/02/01 ،رای بر معدوم نمودن مشروبات الکلی مکشوفه صادر و اعلام می‌شود.این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ،قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر محترم استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه کیفری دو پیشوا- پویا قاضی زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/17

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/7/12 صادر شده از شعبه --- دادگاه کیفری دو پیشوا که به موجب آن به اتهام نگهداری یک لیتر مشروب الکلی دست ساز، به تحمل شش ماه حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنج برابرارزش عرفی (تجاری) مشروب کشف شده به عنوان جزای نقدی محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده و نظر به اعتراف صریح تجدیدنظرخواه در مراحل دادرسی، دادنامه مزبور به درستی و موافق موازین اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اینکه اعتراض در خور توجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، النهایه به لحاظ فقدان سابقه کیفری مشار الیه و اظهار ندامت وی، با اختیار حاصله از ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مجازات های مورد حکم را به دو ماه حبس، ده ضربه شلاق تعزیری و یک برابر ارزش عرفی مشروب مکشوفه به عنوان جزای نقدی تقلیل می‌نماید و بدین ترتیب دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید میگردد. ضمن اینکه در اجرای ماده 46 قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق اجرای مجازات حبس به مدت یک سال صادر می‌شود که چنانچه مشارالیه در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده 54 همان قانون شود علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز اجرا خواهد شد. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

نعمت اله نیک نژاد - عقیل نوری فر

منبع
برچسب‌ها