نظریه مشورتی شماره 7/92/1849 مورخ 1392/09/23

تاریخ نظریه: 1392/09/23
شماره نظریه: 7/92/1849
شماره پرونده: 90-3/1-1403

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر چه در توقیف و فروش سهام شرکتهای سهامی باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله مزایده رعایت شود؛ ولی با توجه به ماده 115 قانون مزبور چون سازمان بورس، محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکتهاست، لذا اگر سهام قابل عرضه در بورس باشد، برابر نص قانون یاد شده باید در همان محل عرضه و فروخته شود.

منبع