نظریه مشورتی شماره 7/99/1962 مورخ 1400/01/18

تاریخ نظریه: 1400/01/18
شماره نظریه: 7/99/1962
شماره پرونده: 99-29/1-1962 ح

استعلام:

با توجه به ذیل ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، چنانچه رأی در دادگاه بدوی قطعی شود، مبداً شش ماه موضوع این ماده، ابلاغ رأی مذکور است یا قطعیت (انقضاء مهلت اعتراض) آن؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مبدأ احتساب مهلت شش ماهه مقرر در فراز پایانی ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، حسب مورد ابلاغ رأی قطعی یا قطعیت رأی است؛ بنابراین در فرض سوال، مبدأ احتساب این مهلت، تاریخ انقضای مهلت اعتراض نسبت به رأی دادگاه بدوی است.

منبع