رای شماره 246 مورخ 1381/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 50/81

شاکی: مستشار وقت شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت2/79/131 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 14 مهر 1381

شماره دادنامه: 246

مقدمه: مستشار وقت شعبه دوم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 363 مورخ 1380/11/23 هیات عمومی دیوان در رسیدگی به تعارض رای شماره 698 مورخ 1380/07/04 و دادنامه شماره 1166 مورخ 1379/01/05 شعبه دوم تجدیدنظر رای اخیر را موافق اصول و موازین قانونی تشخیص و اعلام گردیده، لذا با امعان نظر تبصره 3 ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره یک ماده مذکور با تایید اشتباه دادنامه 698 مورخ 1380/07/04 درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

هیات عمومی دیوان در مقام رسیدگی به تناقض دادنامه‌های شماره 698 مورخ 1380/07/04 و شماره 1166 مورخ 1379/11/05 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان، دادنامه اخیرالذکر را صحیح و موافق قانون تشخیص داده است، بنابراین با احراز تحقق و اجتماع شرایط مقرر در تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 28 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372/02/26 دادنامه شماره 698 مورخ 1380/07/04 نقض می‌شود و رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه اول تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع