رای شماره 318 مورخ 1382/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 1382/08/18

شماره دادنامه: 318

کلاسه پرونده: 82/552

شاکی: آقای احمد مدرس قره کوشن

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اجرای رای شماره 317 مورخ 30/8/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری توسط گمرک یزد.

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: گمرک یزد علیرغم صدور دادنامه شماره 317 مورخ 30/8/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اینجانب را محکوم به پرداخت جریمه نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به مواد 20 و 25 قانون دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته شاکی در قسمت صدور حکم بر الزام گمرک یزد به اجرای دادنامه شماره 317 مورخ 30/8/1378 هیات عمومی قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه هفتم بدوی دیوان ارجاع می‌ شود.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع