تماس تلفنی و ارسال پیامک بین زن و مرد نامحرم

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف برقراری رابطه تلفنی و ارسال پیامک بین زن و مرد نامحرم مصداق بزه رابطه نامشروع نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/25

رای دادگاه

در خصوص اتهام م. ش. با وکالت آقای ع. ر. دائربر ایراد ضرب و جرح عمدی به ن. ش. باوکالت خانم م. ق و اتهام خانم ن. ش. و ب. س.م. با وکالت خانم ف. ع. دائر بر رابطه نامشروع دون زنا باعنایت به محتوای اوراق پرونده از جمله شکایت شکات خصوصی - گواهی پزشکی قانونی- گواهی گواهان- گزارش و تحقیقات ضابطین -محتوای نوارهای صوتی و فیلم های موجود و نیز پرینت مکالمات و پیامک های ارسالی و بویژه در خصوص رابطه بزه نامشروع محتوای لایحه دفاعیه آقای ع. ر. وکیل شاکی و دفاعیات بلاوجه متهمان و وکلای آنان در رد بزه انتسابی وقوع بزه های مذکور از سوی متهمان محرز ومسلم است دادگاه مستند به مواد 637 قانون مجازات اسلامی سال 75 و 17 - 714 قانون مجازات اسلامی سال 92 حکم بر محکومیت متهم ردیف اول به پرداخت سه هزارم دیه کامل بابت کبودی اطراف چشم و سه مورد یک دوم از سه هزارم دیه کامل بابت کبودی هردو ساعد دست و ساق پای چپ درحق متهم ردیف دوم ن. ش. و تحمل شصت ضربه شلاق از سوی متهمان ردیف دوم وسوم بابت ارتکاب بزه رابطه نامشروع دون زنا صادر واعلام می‌نماید رای دادگاه حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین- مسعود عبدالهی نیسیانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/24

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. به طرفیت خانم ن. ش. با وکالت خانم م. ق از آن قسمت از دادنامه شماره --- به تاریخ 1394/12/25 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دوشهرستان ورامین که متضمن محکومیت نامبرده به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی خانم ن. ش. است نظربه اینکه موضوع ایراد ضرب و جرح است که بر فرض اثبات منجر به پرداخت دیه است که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل است و از این جهت دادنامه قطعی محسوب می‌شود و قابل تجدیدنظرخواهی نیست بنابراین دادگاه به استناد مفهوم مخالف از بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/03/24 قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید و اما تجدیدنظرخواهی خانم ن. ش. با وکالت خانم م. ق و نیز ب. س.م. با وکالت خانم ف. ع. از آن قسمت از دادنامه معنونه که متضمن محکومیت نامبردگان به اتهام رابطه نامشروع به تحمل شلاق است وارد می‌باشد زیرا نامبردگان منکر رابطه نامشروع می‌باشند وحسب تحقیقات انجام شده در صفحه 191 پرونده خانم ن. ش. از وجهه اجتماعی واخلاقی خوبی برخوردار بوده وضمن اینکه فرهنگی ومعلم می‌باشد ودلیل محکمه پسندی که موجب قناعت وجدان قضایی مبنی بر رابطه فیزیکی نامشروع جنسی بین طرفین باشد در پرونده نیست وصرف پیامک یا تلفن مُثبِت رابطه نامشروع بمعنی خاص آن نخواهد بود علیهذا دادگاه به استناد بند ب از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را دراین قسمت نقض می‌نماید و با استحضار از اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت نامبردگان از اتهام رابطه نامشروع صادر می کند و این رای نیز قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا زجاجی- محمدحسین سمیعی

منبع
برچسب‌ها