ماهیت شرکت مسافربری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرکت های مسافری بری متصدی حمل و نقل محسوب نمی شوند؛ بنابراین حتی در فرض حمل کالا نیز عنوان متصدی حمل و نقل بر آن بار نمی شود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی شرکت ارتباطات م.با وکالت م. ه.ز. و ث. م. به طرفیت شرکت مسافربری.... به خواسته مطالبه مبلغ 350000000 ریال بابت نقض تعهد و تلف کالا و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به این شرح که مطابق دادخواست وکلای خواهان: شرکت ارتباطات م. در تاریخ 1392/09/14 تعداد 9 کارتن مودم در اختیار شرکت.... قرار می دهد. طبق رسید موقت کالا که توسط خوانده صادر شده مقصد کالا اصفهان و شخص تحویل گیرنده آقای ط. بوده است. لکن شرکت خوانده بدون رعایت وصف امانت داری کالای ارسالی را به فردی مجهول الهویه و فاقد سمت تحویل می دهد لذا محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 350000000 ریال بابت 100 عدد مودم به انضمام خسارات تاخیر تادیه و دادرسی مورد استدعاست. دادگاه نظر به این که خواهان دلیلی بر تلف کالاها به دادگاه ارائه نکرده است و صرف تحویل کالا به فرد دیگر موجب تلف آن نمی شود بنابراین موضوع از دو حال خارج نیست: اولا اگر کالا با وصف تحویل به فردی غیر از تحویل گیرنده موجود باشد در این صورت الزام خوانده به پرداخت قیمت کالا فاقد محمل حقوقی است ثانیا چنانچه ادعای خواهان پذیرفته شود که کالا تلف شده است، در صورت تلف کالا نیز ابتدا باید به مثلی یا قیمی بودن کالا توجه شود که اگر مال تالف مثلی باشد، متلف مکلف است مثل مال را و چنانچه مال قیمی باشد، قیمت آن را به مالک برگرداند و حسب اذعان وکیل خواهان در جلسه دادرسی 1394/01/25 کالای متنازع فیه (مودم) با همین برند در بازار موجود است با این قید که از نظر خرید عمده نیاز به مجوز دارد. بنابراین وکلای خواهان دعوی موکل خود را مطابق مقررات قانونی درخواست نکرده اند و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 328 قانون مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. این قرار ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران

هادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت ارتباطات م. با وکالت آقای م. ه.ز. به طرفیت شرکت مسافربری..... از دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/30 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرارعدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ 350/000/000 ریال بابت نقض تعهد و تلف کالا و خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست به انضمام خسارت دادرسی صادرگردیده وارد و موجه نیست ورای صادره باعنایت به محتویات پرونده وبارعایت اصول ومقررات وقواعد دادرسی اصدارگردیده وتقاضای تجدیدنظر خواهی باهیچکدام ازقیود مقیده درماده 348 ازقانون آیین دادرسی در امورمدنی منطبق نمی‌باشد و با التفات براینکه تجدیدنظر خوانده به عنوان یک شرکت مسافربری بوده و از شمول ماده 377 قانون تجارت خارج است مضافا براینکه تجدیدنظرخواه مطابق ماده 379 قانون مرقوم عمل ننموده ونکات لازم را به تجدیدنظرخوانده اطلاع نداده است لذا تجدیدنظرخواهی را درمجموع غیرموجه دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استنادبه ماده 353 از قانون مرقوم تائید می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها