درخواست فسخ نکاح به دلیل بیماری صرع زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بیماری صرع زوجه در شمارِ بیماری های موجب فسخ نکاح توسط زوج نیست و از آنجا که بیماری قابل کنترلی بوده و موجب اختلال در زندگی زناشوئی و مانع بارداری نیست، از موجبات فسخ نکاح محسوب نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.ش. فرزند م. به طرفیت خانم س.ر. فرزند الف. به خواسته صدور حکم به فسخ نکاح به‌ لحاظ ابتلاء زوجه به بیماری صرع به استناد ماده 1128 قانون مدنی (و مطالبه خسارات دادرسی): با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرف‌نظر از اینکه خوانده و شهود اعلام نمودند که خواهان قبل از عقد از بیماری صرع خوانده مطلع بوده است و از طرفی موارد فسخ برای مرد در خصوص بیماری‌های زوجه که موجب فسخ می‌شود برابر ماده 1123 قانون مدنی تعیین شده و بیماری صرع جزء موارد مذکور نیست؛ حسب نظر پزشکی قانونی هر چند که خوانده دارای بیماری صرع است، لیکن صعب‌العلاج نیست و از مواردی است که قابل کنترل بوده و اختلالی در روابط زناشوئی ایجاد نمی‌کند و منعی برای بارداری ندارد و نظر پزشکی قانونی هم با اوضاع احوال قضیه مطابقت دارد، از جمله در مدت 20 روزی که حسب اظهارات زوج بعد از عقد با هم به ملایر رفتند هیچ مشکلی برای خواهان بابت این بیماری پیش نیامده است، فلذا نظر به مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را مردود تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.ش. به ‌طرفیت خانم س.ر. از دادنامه --- مورخه 1393/07/19 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به‌ موجب آن حکم به بطلان دعوی مطروحه وی به‌ خواسته فسخ نکاح به جهت ابتلاء زوجه بیماری صرع در پرونده کلاسه --- - 0602 صادر گردیده وارد نمی‌باشد زیرا رای بر اساس مقرات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن رد اعتراض معترض‌عنه را عینا تایید می‌نماید رای دادگاه به‌ موجب ماده 368 قانون فوق‌ الذکر ظرف 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فرهبد- نحوی

منبع
برچسب‌ها