باب دوم‌ - در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود

از قانون مدنی