ماده 42 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

(اصلاحی 1402/08/20)- دستمزد نقشه برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها و رودخانه‌ ها با مقیاس 1/1000 به صورت پیمایش با تعیین محل چاه ها، حداقل 10/000/000 ریال است و حداکثر طبق ماده 9 این تعرفه است.