نظریه مشورتی شماره 7/1402/379 مورخ 1402/06/21

تاریخ نظریه: 1402/06/21
شماره نظریه: 7/1402/379
شماره پرونده: 1402-127-379ح

استعلام:

1- در مواردی که دادگاه صلاحیت تعیین داور برای طرفین دعوا را دارد، داور را از میان چه کسانی انتخاب می‌کند؟
2- پس از تعیین داور و اخذ قبولی از وی، آیا دادگاه مکلف به تعیین مواردی چون مدت داوری و میزان حق‌الزحمه داور است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، دادگاه باید از بین اشخاص دارای صلاحیت و تخصص در موضوع اختلاف و با رعایت ممنوعیت‌های مطلق و نسبی مقرر در مواد 466، 469 و 470 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 داور را انتخاب کند.
ثانیاً، در صورتی که طرفین در خصوص مهلت داوری یا حق‌الزحمه داور توافق نکرده باشند، با توجه به مواد 468، 497 و 498 قانون یاد‌شده، تعیین مهلت و حق‌الزحمه داوری مطابق مقررات مربوط بر عهده دادگاهی است که داور یا داوران را تعیین می‌کند.

منبع