نظریه مشورتی شماره 7/96/1492 مورخ 1396/07/02

تاریخ نظریه: 1396/07/02
شماره نظریه: 7/96/1492
شماره پرونده: 1135-1/168-96

استعلام:

با توجه به اینکه در مواد 15- 17- 112 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 با الحاقات و اصلاحات بعدی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به عنوان یکی از حقوق بزه دیده و الزام دادگاه کیفری به رسیدگی به این دعوی مقرر گردیده است به نحوی که دادگاه مزبور مکلف گردیده ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی رأی مقتضی صادر کند.
س: اولاً این رسیدگی و صدور رأی در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم رعایت صلاحیت ذاتی نیز می‌باشد یا خیر؟ به عبارت بهتر چنانچه ضرر و زیان ناشی از جرم به اعتبار مبلغ آن در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد آیا دادگاه کیفری حق ورود و رسیدگی به دعوی مزبور از جهت ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که ضمن طرح شکایت کیفری دادخواست ضرر و زیان هم تقدیم شده است، دادگاه کیفری با استناد به ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به دعوای ضرر و زیان شاکی خصوصی رسیدگی می‌نماید؛ هر چند میزان ضرر و زیان موضوع خواسته در نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف باشد.

منبع