بدون عنوان

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/03/03

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

براساس محتویات پرونده خانم س. ف. پ. در تاریخ 1399/01/24 به طرفیت اقای خ. خ. ا. دادخواستی به خواسته طلاق بدلیل عسر و حرج به *تقدیم نموده است.که جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده است.خواهان توضیح داده است.که در سال 1379 با خوانده ازدواج نموده و دارای دو فرزند مشترک می‌باشند. یک برگ تصویر گواهی پزشکی حاکی از ایجاد یک مورد قرمزی قدام قفسه صدری در اثر اصابت جسم سخت مربوط به تاریخ 95/2/6 توسط خواهان ارائه گردیده است.در جلسه مورخ که با حضور وکیل خواهان و شخص خوانده تشکیل گردیده است.وکیل خواهان علت درخواست را سوی رفتار و سوی معاشرت و به کرات مورد ضرب و جرح عمدی قرار دارد. خواهان توسط خوانده و گواهی سازمان *و شهادت شهود اعلام و درخواست استماع شهادت شهود نموده است.نیز ضمن اعلام مشکل روحی و روانی درخواست معرفی وی را به سازمان *نموده است.و اینکه زوج زوجه را متهم به رابطه نامشروع نموده است.و نهایتا اینکه زوج با طلاق موافق است.به شرط بذل کل مهریه و موکل از تعداد 170 عدد سکه 70 عدد را در قبال طلاق بذل می‌نماید. نفقه و اجرت المثل ادعایی ندارد. جهیزیه مسترد شده است.زوجین دو فرزند 18 و 13 ساله دارند که با مادر زندگی می نمایند. خوانده ضمن اعلام مخالفت با طلاق سوی رفتار و معاشرت را تکذیب کرده است.ضرب و جرح فقط یک مورد در حدود 12 سال قبل بوده که حل شده است. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده است.داور زوجه اعلام کرده است.زوجه می گوید از زوج کراهت شدید دارم. و به هیچ وجه حاضر به زندگی با وی نمی باشم از او متنفرم بنابراین عدم امکان سازش و عدم توفیق در ایجاد صلح و سازش و اصلاح ذات البین اعلام میگردد. شخصی به نام ع. ر. که مشخص نمی‌باشد. از ناحیه زوج معرفی شده است.یا با انتخاب دادگاه به عنوان داور زوج اعلام کرده است.برای حل و فصل دعوی به نتیجه نرسیده اند و داور زوجه اصرار او را به طلاق اعلام کرده است.دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1399/03/17 اعلام کرده است: نظر به اینکه خواهان در جهت اثبات ادعای خویش دلایل قانع کننده و محکمه پسندی به دادگاه ارائه ننموده است.از طرفی مطابق حدیث ن. شریف الطلاق بید من اخذ بالساق (این حدیث در کتب روایی شیعه یافت نشد عضو ممیز) حق طلاق با زوج می‌باشد.، و با عدم رضایت شوهر در خصوص موضوع خواسته، صدور حکم الزام زوج به طلاق در اجرای ماده 1130 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 متصور نیست، لذا دادگاه مستندا به مواد فوق الذکر از قوانین مذکور و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. با اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوجه شعبه *به موجب دادنامه فرجامخواسته ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است.سپس براساس فرجامخواهی زوجه پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

فرجامخواهی خانم س. ف. پ. نسبت به دادنامه صادره از شعبه *به شماره فوق الذکر که حسب مفاد ان با تایید دادنامه صادره از شعبه *حکم به بطلان دعوی طلاق ف.خواه صادر گردیده است.وارد است.زیرا وکیل خواهان به شهادت شهود استناد نموده است.و درخواست استماع شهادت کرده است.که دادگاه باین موضوع توجه ننموده است.همچنین درخواست اعزام خوانده به سازمان *جهت اظهارنظر در خصوص سلامت روانی وی نموده است.که باین موضوع نیز توجه نشده است.و دادنامه از این دو جهت دارای نقص است.همچنین زوجه اظهار کراهت و تنفر شدید نسبت به زوج اعلام نموده که دادگاه در این خصوص نیز اعلام نظر نکرده است.بنابراین به استناد بند 5 ماده 371 وشق الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد را به دادگاه محترم صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می‌نماید.

پس از اعاده پرونده شعبه *با تعیین وقت رسیدگی طرفین را به دادرسی دعوت نموده است.در جلسه مورخ 1399/11/15 وکیل خواهان با اعلام اصرار زوجه به طلاق تقاضای معرفی زوج به سازمان *نموده است.زوج در پاسخ گفته است.دلایل استنادی زوجه دایر بر عسر وحرج مورد قبول نیست خواهان بازگشت زوجه به زندگی مشترک با توجه به داشتن دو فرزند دارم. و من تقاضای معرفی زوجه را به سازمان *دارم. دادگاه مقرر نموده است.ضمن تعیین وقت نظارت طرفین به پزشکی در خصوص وضعیت روحی و روانی معرفی شوند زوجه در ذیل تصمیم دادگاه چنین نوشته است.اینجانب حاضر به رفتن به سازمان *نیستم وحاضر نیستم همسرم را نیز به سازمان *معرفی نمایید چون هر دو سالم هستیم. زوج نیز نوشته است:اینجانب حاضر به رفتن به سازمان *نیستم هر دو سالم هستیم دادگاه به موجب دادنامه فرجامخواسته با استناد به نوشته اخیر زوجه ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را مجددا تایید نموده است.سپس با فرجامخواهی زوجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره*فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

فرجامخواهی خانم س. ف. پ. نسبت بدادنامه صادره از شعبه *به شماره فوق الذکر که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *در خصوص دعوی فرجامخواه به طرفیت فرجامخوانده به خواسته طلاق حکم به بطلان صادر گردیده است.وارد نمی‌باشد. دادنامه فرجامخواسته با توجه اظهارات زوجین در جلسه مورخ 1399/11/15 دادگاه برابر مقررات قانونی صحیحا صادر گردیده است.فرجامخواه مطلب مستند و مدللی که موجبات نقض انرا فراهم اورد ابراز ننموده است.و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایرادی در ان ملاحظه نمی گردد. بنابراین به استناد مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد فرجامخواهی دادنامه فرجامخواسته راتایید و ابرام می‌نماید./ا 400/3/10

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: دکتر ح. ح.

منبع
برچسب‌ها