اعتبار شرط داوری از جانب ولی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اهلیت اقامه دعوا توسط ولی از جانب مولی علیه به منزله اختیار در ارجاع و تعیین داور نیست؛ زیرا تراضی به داوری قائم به شخص است. در صورت درج شرط داوری در قرارداد از جانب مولی علیه؛ اقدام از جانب داور منوط به اعمال مورد از طریق شخص مولی علیه با وصف دارا شدن اهلیت قانونی است؛ بنابراین ولی قهری امکان ارجاع موضوع به داوری نداشته و رای صادره بر این مبنا باطل است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/29

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ع. ر. به طرفیت آقای م. ح.ک. به خواسته صدور حکم در بطلان رای داوری، دادگاه توجها به محتویات پرونده، اظهارات طرفین طی دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی، استماع اظهارات مطلعین و امضا کنندگان ذیل قولنامه و اظهارات داور صادر کننده رای داوری، خواسته مطروحه را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس دادگاه عمومی بخش رودبار قصران- علیرضا حراج

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/08

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ع. ر. به طرفیت آقای م. ح.ک. از دادنامه شماره --- - 1394/02/29 دادگاه عمومی بخش رودبارقصران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوای تجدید نظرخواه به خواسته صدور حکم بر بطلان رای داوری صادر شده است وارد بوده و دادنامه تجدید نظر خواسته شایسته تایید نیست زیرا همان گونه که در قرارداد ابراز شده موضوع رای داوری ( 110 - 1393/03/20 ) تصریح شده آقای متین ر. مالک ملک موضوع قرارداد بوده وتجدیدنظرخواه به ولایت از نامبرده اقدام به فروش کرده و حسب پاسخ استعلام ثبتی نامبرده مالک دودانگ پلاک ثبتی یادشده بوده گرچه در قرارداد قید شده آقای ع. ر. از طرف خود و ولایتا از طرف فرزند خود متین ر. اقدام به مبایعه ملک فوق الذکر نموده است نظربه این که به شرط داوری مندرج در قرارداد مراجعت به طرفین قرارداد داشته بالحاظ ماده 1183 قانون مدنی درکلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ،ولی نماینده قانونی او می‌باشد و با توجه به مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع و تراضی به داوری قائم به شخص بوده که استثناءدر امر رسیدگی و صلاحیت دادگاه در این باره می‌باشد و اهلیت اقامه دعوا توسط ولی از جانب مولی علیه به منزله اختیار در ارجاع و تعیین داور نبوده و بر فرض قائل شدن بر اختیار ولی در مورد گنجانیدن شرط داوری در قرارداد از جانب مولی علیه قدر متیقن امکان مراجعه و اقدام از جانب داور منوط به اعمال مورد از طریق شخص مولی علیه با وصف دارا شدن اهلیت قانونی بوده با توجه به موردهای پیش گفته رای داوری منطبق با قانون نبوده بر گرفته از بخش نخست ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته رانقض کرده و بالحاظ بندهای 1 و 2 ماده 489 قانون یاد شده وبه استناد ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان رای داوری شماره 452 - 1393/09/23 صادر واعلام می‌دارد این رای قعی است. ر

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی

منبع
برچسب‌ها