عدم محدودیت زمانی دعاوی تصرف عدوانی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/02/19
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر

موضوع

عدم محدودیت زمانی دعاوی تصرف عدوانی

پرسش

آیا دعاوی تصرف عدوانی موضوع مواد 158، 159 و 160 قانون آیین دادرسی مدنی دارای مهلت است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی مدت زمان مشخصی برای طرح دعوای تصرف عدوانی تعیین نشده و لذا بدون توجه به تاریخ تصرف، مدعی باید ثابت کند ملک قبل از خارج شدن از تصرف او مورد استفاده و تصرفش بوده و بدون رضایت وی یا غیرقانونی از تصرفش خارج شده است. بدیهی است طبق مقررات ماده 162 قانون مذکور، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف است مگر اینکه طرف دیگر سبق تصرف خود را به طریق دیگری ثابت کند.

نظر اتفاقی

تعیین مهلت یک ساله یا یک ماهه مربوط به قوانین نسخ شده سابق است. قانون جدید آیین دادرسی مدنی که اختلاطی از قوانین تصرف عدوانی سابق و ق انون جلوگیری از تصرف عدوانی سال 1352 است فاقد مهلت برای طرح دعواست و طرح سوال موضوعیت ندارد.

منبع
برچسب‌ها